Clicky

Patientinformatie

- Fysiotherapie vindt plaats met verwijzing van huisarts / specialist of zonder verwijzing volgens het protocol Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF).

- Bij de eerste afspraak dient de patiënt een identiteitsbewijs, verzekeringspasje en zo mogelijk badhanddoek mee te nemen.

- De patiënt heeft ten allen tijde recht op inzage in zijn of haar medisch dossier.

- De behandelingen vinden plaats volgens afspraak, maximaal 1 keer per dag.

- De patiënt is zelf verantwoordelijk voor de vergoeding van de fysiotherapeutische behandelingen. Overschrijding van het aantal te vergoeden behandelingen komt voor eigen rekening.

- Een afspraak die tenminste 24 uur van tevoren is afgezegd, wordt niet in rekening gebracht. Indien deze niet afgezegd is zijn wij helaas genoodzaakt 75% van het tarief aan u door te berekenen. U ontvang hiervoor een nota die niet door uw zorgverzekeraar vergoed wordt.

- De praktijk is niet aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van eigendommen in de praktijkruimte.

- Roken is in het gehele gebouw niet toegestaan.

- Tijdens de fitnesstraining is het gebruik van een badhanddoek verplicht, en wilt u het gebruikte apparaat schoon achter laten.

- Wij verzoeken u defecten of storingen direct te melden.

- De fitnesscontributie dient aan het begin van de betaalperiode voldaan te worden.

Fysiotherapie Langeveen hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Langeveen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor meer informatie en de volledige privacy policy kunt u op onderstaande link vinden: Privacy Policy

Alle wetten die voor jou als patiënt van belang zijn, worden hier benoemd:


- Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) - Link

- Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Link

- Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) - Link

- Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) - Link

- Wet publieke gezondheid (Wpg) - Link

- Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) - Link

Bij de eerste afspraak met je therapeut komt automatisch een zogenaamde behandelovereenkomst tot stand. De behandelovereenkomst is de overeenkomst tussen therapeut en patiënt waarin wordt afgesproken dat de therapeut de fysiotherapeutische handelingen als screenen, onderzoeken, adviseren en het uitvoeren van het behandelplan mag toepassen met als doel om aan de hulpvraag van de patiënt te voldoen. Wanneer onze therapeut verwacht jou niet of niet verder te kunnen helpen, dan zal de therapeut dit met je bespreken. Indien gewenst zal de therapeut jou, voor zo ver mogelijk en met behoud van keuze vrijheid in therapeut, behulpzaam zijn bij het vinden van andere mogelijkheden van hulpverlening. Daarnaast maken de op deze site beschreven praktijkregels, rechten en plichten en betalingsvoorwaarden onlosmakelijk onderdeel uit van deze behandelovereenkomst.

De behandelovereenkomst van Nieuwmeijer Fysiotherapie wordt bij de de intake besproken en in het digitaal dossier vastgelegd. Nieuwmeijer Fysiotherapie gebruikt het softwareprogramma Fysio RoadMap voor de dossiervoering. Fysio RoadMap voldoet aan alle wettelijke online veilighedseisen conform beveiligingsnorm ISO 27001.

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat u een klacht heeft. Normaal gesproken bespreekt u uw klacht met uw behandelend fysiotherapeut. Heeft dit niet uw voorkeur dan kunt u zich richten tot één van de praktijkhouders.De fysiotherapeut registreert de ontvangen klacht op een klachtenformulier en meldt de klacht bij één van de praktijkhouders. De praktijkhouder bepaalt in overleg met de fysiotherapeut de te nemen acties en welke tijd nodig is voor het oplossen van de klacht. Degene die de klacht heeft ingediend, wordt hierover geïnformeerd.


De praktijkhouder bewaakt alle acties die genomen worden om de klacht op te lossen. Iedere klacht wordt afgesloten met een tevredenheidscontrole. Als de klacht naar tevredenheid is opgelost, wordt dit genoteerd op de klachtenkaart. Tevens wordt de oorzaak van de klacht vermeld en wie verantwoordelijk is voor het betreffende proces, de afspraak of de norm. Daarmee is de klacht als afgehandeld geregistreerd.


Klachtenregeling Fysiotherapie

Als u er niet uitkomt met uw fysiotherapeut en de praktijkhouder of u bent niet tevreden met de geboden oplossing, dan is er voor u een wettelijk goedgekeurde klachtenprocedure. De Klachtenregeling Fysiotherapie biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt telefonisch contact opnemen met het verzoek om ondersteuning van een klachtenfunctionaris te krijgen bij het indienen van een klacht.Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-4672929.


De onafhankelijke klachtenfunctionaris bekijkt uw klacht, geeft advies over het indienen van een klacht, helpt bij het formuleren ervan en geeft advies bij het zoeken naar een oplossing. U krijgt binnen twee weken een reactie van het secretariaat of de klachtenfunctionaris op uw ingediende klacht.


Geschillencommissie Fysiotherapie

Bent u niet tevreden over de geboden oplossing of over de klachtafhandeling door de Klachtenregeling? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie Fysiotherapie. Deze commissie geeft een bindend advies, zowel voor de fysiotherapeut als voor u.Wilt u een oordeel van de geschillencommissie? Dan betaalt u 50 euro als tegemoetkoming in de kosten. Als u ook een schadevergoeding eist, is dit 100 euro. Deze kosten moet u betalen, ongeacht of u in het gelijk wordt gesteld. In uitzonderlijke gevallen kan de commissie de verplichting tot een bijdrage kwijtschelden.


Contactgegevens

Klachtenregeling en Geschillencommissie Fysiotherapie
Secretariaat Klachten en Geschillencommissie Fysiotherapie
Postbus 248 3800 AE Amersfoort
033-4672900


Regionaal tuchtcollege van de overheid

Vindt u dat de fysiotherapeut een waarschuwing moet krijgen of, in het uiterste geval, zijn vak niet langer mag uitoefenen? Klachten over uw behandeling of bejegening door een fysiotherapeut kunt u indienen bij één van de vijf Regionale Tuchtcolleges van de overheid.Als het Regionaal Tuchtcollege het eens is met uw klacht, kan de fysiotherapeut worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer noemen. Als u wilt, kunt u een advocaat inschakelen die u vertegenwoordigt.


Contactgegevens

De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. Voor uitgebreide informatie over de procedures en formulieren voor het indienen van een klacht kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges. Op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl vindt u de contactgegevens.


WPO Image
©2022 nieuwmeijerfysio.nl - Alle rechten voorbehouden.